Wielu naszych klientów przed podjęciem decyzji o kupnie całorocznej hali namiotowej zadaje sobie pytanie jakie kryteria prawne należy spełniać, by stać się pełnoprawnym właścicielem  hali namiotowej oraz jakich formalności dopełnić, by postawiony obiekt spełniał kryteria ustanowione w rozporządzaniach obowiązujących w Polsce?

Całoroczne hale namiotowe, w zależności od potrzeby oraz przeznaczenia, użytkowane mogą być okresowo bądź w sposób ciągły przez cały rok. Nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o użytkowanie i wykorzystanie hal. Konstrukcja całorocznych hal namiotowych pozwala na ich łatwy montaż i demontaż zgodnie z zapotrzebowaniem danej firmy, ma to szczególne znaczenie, jeżeli teren firmy jest wynajmowany lub potrzebujemy zadaszenia części terenu na obszarze naszej firmy. Specyfika konstrukcji hal pozwala postrzegać tego typu obiekty, jako budowlane. W zależności od tego jednak, czy wznosimy halę całoroczną do stałego użytku, czy tymczasową obowiązuje inna droga formalna.

Przypomnijmy jednak,  w jaki sposób prawo budowlane reguluje definicje hali namiotowej oraz sposobu i czasu jej posadowienia. Zgodnie z prawem budowlanym hale namiotowe stawiane mogą być na czas określony, wówczas traktowane są jako obiekty tymczasowe. Hale namiotowe tego typu mogą bez przeszkód funkcjonować, jako obiekty o przeznaczeniu tymczasowym. W związku z powyższym hale te użytkowane mogą być przez maksymalnie 180 dni, po tym czasie należy obiekt zdemontować i przenieść w inne miejsce. Jest to 
z pewnością korzystne rozwiązanie, jeśli całoroczna hala namiotowa potrzebna jest bardzo szybko i Inwestor nie ma czasu na załatwianie kwestii formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali. Nadmienić należy, iż budowa tymczasowej hali namiotowej nie wymaga pozwolenia,  wystarczy zgłoszenie, którego należy dokonać w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Podstawowym warunkiem w tej kwestii jest jednak to, by obiekt taki nie był trwale połączony z gruntem. 

Do zgłoszenie według prawa budowlanego dołączyć należy potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, wpisać należy termin rozpoczęcia prac i ich przewidywany zakres, podać przewidywany czas demontażu lub przeniesienia hali w inne miejsce oraz umieścić dodatkowe informacje, które zawierać mogą rysunki  projektowe i projekt umiejscowienia hali na działce. Jeśli potencjalny Inwestor zakłada wystąpić z wnioskiem stale użytkowanie hali posadowionej na zgłoszenie, powinien (w trakcie 180 dni) rozpocząć procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

W jaki zatem sposób Ustawa – Prawo Budowlane wpływa na formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę całorocznej hali namiotowej? Hale namiotowe, których użytkowanie w danej lokalizacji będzie przekraczało 180 dni, wymagają pozwolenia na budowę. Wówczas takie hale namiotowe- użytkowane na danym terenie przez okres dłuższy niż 180 dni, określa się, jako stały obiekt budowlany.

Hale namiotowe stałe (określane w Ustawie – Prawo budowlane) wymagają określonych formalności z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wówczas do  Inwestora należy dopełnienie wszelkich formalności, aby takie pozwolenie uzyskać. Dokumenty do których należy: projekt architektoniczno-budowlany, (zawierający część techniczną i opisową) – składany w ilości 4 egzemplarzy, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt zagospodarowania terenu, projekty branżowe, uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów (gaz, prąd, woda), dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych składane są do odpowiedniego Urzędu. W kwestii budowy hali namiotowej stawianej na podstawie pozwolenia na budowę należy także dopełnić wszelkich czynności, związanych ze sprawdzeniem stanu działki i jej uzbrojenia (potencjalnych możliwościach podłączenia mediów i instalacji), zapewnieniem infrastruktury (np. drogi dojazdowe) i dokonać weryfikacja stanu gruntu (poziom nośności gruntu, poziom wód gruntowych). Jeżeli docelowo hala namiotowa ma być posadowiona na terenie administracyjnym miasta, wniosek o pozwolenie na budowę Inwestor składa w Urzędzie Miejskim, jeżeli natomiast, jeżeli hala wzniesiona ma być na terenie powiatu, takie zgłoszenie należy dokonać w Starostwie Powiatowym.

W przypadku zgłoszenia budowy hali namiotowej, czy też złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, stosowny Urząd ma prawo wydać swoją opinie w tej sprawie odpowiednio od 21 do 65 dni. Nadmienić należy, że w przypadku zgłoszenia, brak odpowiedzi z urzędu pozwala na zatwierdzenie formularza i przystąpienie do rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku pozwolenia na budowę, urząd musi zastosować inna procedurę, czyli wydąć jednoznaczna zgodę na przystąpienie do prac związanych z wzniesieniem obiektu budowlanego.