PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY HALI NAMIOTOWEJ, OD CZEGO ZACZĄĆ ?

Hala namiotowa, jako obiekt stanowi nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie w przypadku budowy, czy tez rozbudowy przestrzeni magazynowej, produkcyjnej lub usługowej. Dlatego z powodzeniem tego typu rozwiązania stosuje się w wielu gałęziach przemysłu. Do głównych zalet hali namiotowej należy: funkcjonalność, która właściwie nie ustępuje tradycyjnie budowanym obiektom, bardzo niskie koszty inwestycji w porównaniu do tradycyjnie murowanych budynków, łatwa rozbudowa, błyskawiczna szybkość realizacji bez konieczności stosowania trwałych fundamentów, dzięki czemu halę można postawić na każdej wyrównanej powierzchni.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ FORMALNIE DO POSTAWIENIA OBIEKTU, JAKIM JEST HALA NAMIOTOWA?

Aby wybudować halę namiotową, należy w pierwszej kolejności zgłosić taki zamiar do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Miejsce zgłoszenia zależne jest oczywiście od lokalizacji docelowej inwestycji. Droga formalna jest jednak nieco inna w przypadku, kiedy nasza hala namiotowa stanowić będzie obiekt całoroczny, jeszcze inna, gdy obiekt ma być budynkiem tymczasowym.

Pozwolenia na budowę wymaga hala namiotowa wznoszona na czas nieokreślony, natomiast zgłoszenia w urzędzie wymaga postawienia hali namiotowej, jako obiektu tymczasowego. Należy nadmienić, iż na podstawie zgłoszenia, budowa i użytkowanie hali może trwać 180 dni  (po tym czasie zgodnie z prawem obiekt należy zdemontować). Prawo dopuszcza jednak odstępstwo w tej kwestii, kiedy to możliwe jest wzniesienie hali namiotowej na podstawie zgłoszenia, a następnie pozyskanie pozwolenia na budowę przed ustawowo określonym czasem demontażu (180 dni po wybudowaniu). Ma to bez wątpienia bardzo duże znaczenie dla firm, które stają przed koniecznością pilnego zwiększenia przestrzeni magazynowej i nie traktują tej inwestycji tymczasowo. 

OD CZEGO ZACZĄĆ, KIEDY STARAMY SIĘ O POZWOLENIE NA BUDOWĘ HALI NAMIOTOWEJ ?

Jeżeli nasza hala namiotowa ma być wybudowana na terenie należącym administracyjnie do miasta, należy w Urzędzie Miejskim, właściwym dla danej lokalizacji inwestycji złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Natomiast jeżeli nasz obiekt ma zostać wzniesiony na terenie powiatu, wniosek taki składamy w  Starostwie Powiatowym, oczywiście adekwatnym do miejsca, na terenie którego ma zostać wzniesiona hala namiotowa. Do wypełnienia wniosku będziemy potrzebowali następujących danych: danych inwestora, adresu, pod którym stanie hala, a także informacji o parametrach technicznych obiektu (wymiary, kubatura obiektu). Do wniosku dołączamy również listę załączników (projekt budowlany, plan zagospodarowania działki budowlanej, akt własności terenu).

DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ HALI NAMIOTOWEJ

Do dokumentów wymaganych do dołączenia wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: projekt architektoniczno-budowlany inwestycji, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz projekty branżowe (opis instalacji i charakterystyka energetyczna obiektu może zostać dostarczona podczas składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie), dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnienia w zakresie warunków dostawy mediów (gazu, prądu, wody).

Decyzję o pozwoleniu na budowę hali namiotowej właściwy urząd wydaje zazwyczaj w 30-60 dni od złożenia kompletnego wniosku. (Zgodnie z ustawą z 2020 roku, czas ten wydłużyć się może do 65 dni kalendarzowych)

HALA NAMIOTOWA JAKO OBIEKT TYMCZASOWY

Zgodnie z prawem budowlanym w budowie tymczasowych obiektów budowlanych nie wymaga się pozwolenia na budowę (wystarczy wspomniane wcześniej zgłoszenie). Podstawowym warunkiem jest jednak fakt, by obiekt taki nie był trwale połączony z gruntem. Halę wzniesioną na mocy zgłoszenia należy zdemontować w okresie 180 dni od jej wybudowania.

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE I KIEDY JE ZŁOŻYĆ?

Bardzo ważne jest, by zgłoszenia dokonać jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zgłoszenie zamiaru wzniesienia tymczasowego obiektu budowlanego powinno zawierać: potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych, planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych, zakres planowanych robót budowlanych, przewidywany czas demontażu obiektu (lub jego przeniesienia w inne miejsce), informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Urząd nie wydaje w tym przypadku pozwolenia na budowę. Urząd ma jednak prawo wydać sprzeciw wobec inwestycji w ciągu 30 dni od terminu złożenia dokumentów. Taka sytuacja może mieć miejsce, w przypadku stwierdzenia, że hala ma powstać w tym samym miejscu, co poprzednia lub jeśli obiekt nie spełnia kryteriów budynku tymczasowego (projekt wskazuje na trwałe połączenie z gruntem lub hala koliduje z starodrzewiem występującym na działce budowlanej). W uzasadnionych przypadkach urząd może wydać wcześniej zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla budowanej inwestycji. Takie zaświadczenie upoważnia do rozpoczęcia prac budowlanych.